bunny-sample

bunny-sample

Dieťa v náručí muža

Administratíva po narodení dieťaťa vo Švajčiarsku


Dieťa v náručí muža

Pred pôrodom vo Švajčiarsku, v dobrom zdravotnom stave, vám neprislúcha z práce žiadne voľno, a to ani v prípade, že niekoľko dní prenášate, takže je normálne, že sa rozlúčite s kolegami v práci a už o niekoľko hodín rodíte.

Po pôrode sa chce každý rodič venovať hlavne dieťaťu, prípadne deťom, takže je na prospech veci, keď budete pripravení na administratívu, ktorá vás následne čaká. Ako pripravení si to môžete lepšie časovo zorganizovať a takisto budete bez zbytočného stresu.

Po narodení dieťaťa vo Švajčiarsku vám bude vydaný švajčiarsky rodný list dieťaťa. Tento rodný list musíte opatriť pečiatkou Apostila (50 CHF.), čo je najvyšší stupeň overenia, taže platí aj v zahraničí.

Následne si vybavíte slovenský rodný list na ambasáde v Berne. Až potom si môžete vybaviť na dieťa aj pas. Ak potrebujete s dieťaťom vycestovať skôr ako vybavíte jeho pas, je potrebné požiadať o vydanie náhradného cestovného dokladu.

Žiadosť o zápis narodenia do osobitnej matriky Slovenskej republiky a vydanie slovenského rodného listu môže jeden z rodičov, ktorý je občan SR. Žiadosť je potrebné podať osobne. K žiadosti je potrebné predložiť:

  • originál švajčiarskeho rodného listu (Auszug aus dem Geburtsregister (CIEC)), overeného Apostille príslušnou štátnou kantonálnou kanceláriou (Staatskanzlei des Kantons),
  • preklad do slovenského jazyka úradným prekladateľom,
  • slovenský sobášny list,
  • slovenský rodný list – u slobodných matiek,
  • zápis o určení otcovstva – u slobodných matiek (je potrebné vykonať na veľvyslanectve za účasti oboch rodičov),
  • doklad o slovenskom štátnom občianstve (t.j. osvedčenie o štátnom občianstve SR alebo platný cestovný pas SR alebo platný občiansky preukaz SR).

K žiadosti sa predkladajú originály dokumentov. Po vybavení žiadosti sa originály slovenských dokladov vracajú späť žiadateľovi. Osobitná matrika v SR si ponecháva len originál švajčiarskeho rodného listu. Vydanie slovenského rodného listu za predpokladu, že žiadosť je doložená predpísanými dokladmi a sú zaplatené všetky správne poplatky trvá cca. 3 mesiace.

Konzulárne oddelenie preberie len tie žiadosti, ktoré sú kompletné, t.j. sú vyplnené všetky žiadosti a doložené všetky príslušné dokumenty. Poplatky sú stanovené sadzobníkom MV SR (81 CHF. bez úradneho prekladu dokumentu).

 

Prečítajte si aj: Pôrod vo Švajčiarsku

 

Takisto ako na Slovensku aj vo Švajčiarsku si môžete pôrodom prilepšiť o príspevok pri narodení dieťaťa (Geburtszulage), ale iba ak žijete v tom “správnom” kantóne (FR, GE, JU, LU, NW, SZ, UR a VD), a to od 850 chf. do 3000 chf. Lepšie sa zorientujete v tabuľke, kde sú uvedené príspevky na dieťa do 16 rokov, príspevoky na vzdelanie od 16 rokov do ukončenia vzdelávania (najneskôr však do 25 rokov) a príspevok pri narodení dieťaťa podľa kantónov.

Príspevok na dieťa vo Švajčiarsku

Vysvetlivky:

A – Kompenzačné individuálne rodinné fondy môžu poskytovať vyšší príspevok pri narodení dieťaťa.

B – Kompenzačné individuálne rodinné fondy môžu poskytovať vyšší príspevok.

C – Prvý príspevok je platný pre prvé dve deti, druhý príspevok za každé ďalšie dieťa.

D – Pre práceneschopné deti od 17 do 20 rokov je príspevok zvýšený o 50 chf.

E – Prvý príspevok je platný do 12 rokov dieťaťa, druhý od 13 do 16 rokov.

F – Prvý príspevok je platný pre narodenie jedného dieťaťa, druhý pre viacnásobný pôrod.

G – Prvý príspevok je platný v 17 a 18 roku dieťaťa, druhý v 19 roku.

H – Ak bola povinná školská dochádzka ukončená pred 16 rokom dieťaťa a dieťa pokračuje vo vzdelávaní, nárok je oprávnený v tej istej miere ako príspevok na vzdelávanie.

I – Od 1.7.2009, predtým jednotná 200 chf.

J – Bez uplatnenia retrospektivity.

Ak spĺňate podmienky, môžete požiadať o jednorázový príspevok pri narodení dieťaťa na Slovensku. Nesmie však prísť k zdvojeniu príspevku pri narodení dieťaťa zo Slovenska a aj zo Švajčiarska. Od 1.1.2014 je to jeden príspevok, ktorý vznikol zlúčením príspevku pri narodení dieťaťa s príplatkom k príspevku pri narodení dieťaťa, vo výške 981,23 €.

Suma sa zvyšuje na každé ďalšie narodené dieťa o 75,69 €. Nárok zaniká po uplynutí 6 mesiacov od narodenia dieťaťa (detí). Zákon takisto definuje oprávnenú osobu, ktorá musí mať trvalý pobyt a bydlisko na úzení Slovenska.

Bydlisko na účely príspevku je miesto, kde má oprávnená osoba a dieťa sústredené životné záujmy na základe objektívnych kritérií, ktorými sú najmä dĺžka pobytu, výkon zárobkovej činnosti rodičov, povinné verejné zdravotné poistenie, poskytovanie zdravotnej starostlivost, bývanie s rodinou, návšteva predškolského zariadenia, či plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

Zdroj: Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Berne

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.