bunny-sample

bunny-sample

Peniaze euro

Daňová povinnosť Slovákov pracujúcich vo Švajčiarsku


Peniaze euro

Pre určenie rozsahu daňových povinností daňovníka na území Sloveskej republiky je dôležité stanoviť miesto jeho daňovej rezidencie (daňového domicilu).

Daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým rezidentom Slovenskej republiky) je podľa zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava.

Daňoví rezidenti Slovenskej republiky sú zdaňovaní z celosvetových príjmov, kým daňoví nerezidenti sú zdaňovaní len z príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky.

Čo ak ma bude aj iný štát považovať za svojho daňového rezidenta?

Ak je daňovník považovaný podľa vnútroštátnych zákonov druhého štátu tiež za daňového rezidenta vzniká konflikt dvojitej rezidencie. K takejto situácii môže dôjsť napríklad, ak má daňovník trvalý pobyt na území SR, ale dlhodobo žije a pracuje v zahraničí. Na účely posúdenia daňových povinností na území Slovenskej republiky (napr. podania daňového priznania) si daňovník posudzuje svoju daňovú rezidenciu osobne (bez rozhodovania správcu dane), pričom je povinný preukazovať skutočnosti súvisiace s určením statusu rezidencie správcovi dane v prípade, ak ho správca dane na to vyzve v priebehu daňového konania.

Ak má Slovenská republika s týmto druhým štátom uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia konflikt dvojitej rezidencie sa rieši podľa rozhraničovacích kritérií uvedených v článku 4 ods. 2 tejto zmluvy. Rozhraničovacie kritériá sa použijú pri posudzovaní určitého prípadu v poradí, v akom sú uvedené v zmluve: stály byt, stredisko životných záujmov, miesto kde sa obvykle osoba zdržiava, štátne občianstvo, vzájomná dohoda príslušných úradov zmluvných štátov. Ak Slovenská republika nemá s týmto druhým štátom uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri posudzovaní rezidencie sa postupuje výlučne podľa zákona o dani z príjmov.

Môžem si vybrať, či zdaním príjem v SR alebo v zahraničí?

Daňovník si nemôže sám vybrať štát, v ktorom bude príjmy zo závislej činnosti zdaňovať. Treba sa riadiť zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorá stanovuje, ktorý štát má právo na zdanenie príjmov zo závislej činnosti. Všeobecné pravidlo uvedené v zmluve stanovuje, že prímy zo zamestnania sa zdania v štáte skutočného výkonu činnosti (v štáte zdroja). Takže ak rezident Slovenskej republiky vykonáva závislú činnosť v zahraničí (napr. v Českej republike u českého zamestnávateľa), príjem za túto činnosť je podľa zmluvy zdaniteľný v zahraničí.

Spôsob zdaňovania a výšku dane v tomto štáte vymedzujú následne vnútroštátne právne predpisy platné v danom štáte. Existuje však aj výnimka z vyššie uvedeného všeobecného pravidla, kedy sa príjmy zo závislej činnosti, ktorú daňovník vykonáva v zahraničí, zdania len v SR. V zmluve (článku 15 ods. 2) sú uvedené tri podmienky, ktoré musia byť splnené súčasne. Zjednodušene povedané ide o situáciu, kedy sa závislá činnosť vykonáva v zahraničí kratšie ako 183 dní v danom roku, mzdu vypláca slovenský zamestnávateľ, ktorý nemá v zahraničí stálu prevádzkareň a nejedná sa o prípad tzv. „medzinárodného prenájmu pracovnej sily“, kedy ekonomickým zamestnávateľom je zahraničný subjekt, ktorý má právo na vykonanú prácu a ktorý nesie zodpovednosť a riziko spojené s vykonávaním práce, napriek tomu, že mzdu naďalej vypláca slovenský zamestnávateľ.

 

Prečítajte si aj: Daňová povinnosť Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku

 

Čo mám urobiť na Slovensku, aby som postupoval správne?

Daňový rezident musí v Slovenskej republike zdaniť svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území Slovenskej republiky ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí. Daňové priznanie za rok 2012 je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti presahujúce 1822,37 Eur, ak plynú zo zdrojov v zahraničí. Ak daňovník poberal v roku 2012 len príjmy zo závislej činnosti (zamestnania), svoju daňovú povinnosť si vysporiada prostredníctvom tlačiva daňového priznania pre FO typu A; ak poberal aj iné druhy príjmov, použije tlačivo daňového priznania typu B. Návod na vyplnenie daňového priznania nájdete v samostatnom dokumente.

Čo je prílohou daňového priznania?

Súčasťou daňového priznania je potvrdenie preukazujúce výšku dosiahnutého príjmu a potvrdenie preukazujúce zdanenie dosiahnutého príjmu, resp. sumu zaplatenej dane (napr. potvrdenie od zahraničného zamestnávateľa, potvrdenie od zahraničného správcu dane, výplatné pásky a pod.).

Ako prepočítam zahraničnú menu na eurá?

Daňovník, ktorému plynú príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí sa môže rozhodnúť, aký prepočítací kurz použije pri prepočte týchto príjmov z cudzej meny na slovenskú menu. Môže použiť nasledovné kurzy: – priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo – kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, alebo – ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo – priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie. Informácie o kurzoch jednotlivých mien je možné získať na internetovej stránke www.nbs.sk Na zápočet dane zaplatenej v zahraničí sa použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie.

Daňové priznanie

Zdroj: Archív SME

Mám teda zdaniť môj príjem dvakrát?

Ak mal daňovník príjmy zo závislej činnosti so štátu, s ktorým SR má uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia pri zamedzení dvojitého zdanenia sa postupuje podľa tejto zmluvy. V daňovom priznaní sa uplatní buď metóda zápočtu dane, alebo metóda vyňatia príjmov. Upozornenie: Podľa zákona o dani z príjmov daňovník môže na zamedzenie dvojitého zdanenia príjmov zo závislej činnosti použiť metódu vyňatia príjmov, ak tieto plynú zo zdrojov v zahraničí zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia a tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, ak je tento postup pre daňovníka výhodnejší. A rovnako ak mal daňovník príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, zo štátu, s ktorým SR nemá uzavretú zmluvu, môže uplatniť pri zamedzení dvojitého zdanenia metódu vyňatia príjmov, avšak len za predpokladu, že tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené.

Môžem si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania?

Daňovník, ktorý poberal v roku 2012 príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, má možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania prostredníctvom oznámenia, ktoré podá svojmu miestne príslušnému správcovi dane najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (do 2.4.2013). Na základe oznámenia možno predĺžiť lehotu najviac o tri kalendárne mesiace (najviac do 30.6.2013), pričom koniec predĺženej lehoty musí byť stanovený na posledný deň jedného z týchto troch kalendárnych mesiacov. V oznámení je potrebné uviesť skutočnosť o príjmoch zo zdrojov v zahraničí a predĺženú lehotu, pričom v tejto predĺženej lehote je daň aj splatná.

Lehotu predĺženú oznámením je možné znovu predĺžiť o ďalšie najviac tri kalendárne mesiace, a to na základe žiadosti daňovníka. Táto žiadosť musí byť podaná najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty predĺženej oznámením. Ak daňovník do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania predĺženej oznámením neobdrží rozhodnutie správcu dane o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, je povinný daňové priznanie podať v lehote na podanie daňového priznania uvedenej v oznámení. Ak správca dane rozhodne o opätovnom predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, v tejto opätovne predĺženej lehote je daň aj splatná.

 

Prečítajte si aj: Vystúpenie z cirkvi vo Švajčiarsku

 

Mám nárok na daňový bonus?

Daňový rezident SR, ktorý pracoval v zahraničí má nárok na daňový bonus, ak dosiahol v roku 2012 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň 1963,20 Eur.

Ďalšie informáie a postup vyplnenia daňového priznania nájdete na www.pracavonku.sk

 

Zdroj: internet

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.