bunny-sample

bunny-sample

Stopy v piesku

Krok za krokom pre povinnú školskú dochádzku na Slovensku


Stopy v piesku

O povinnosti rodiča prihlásiť svoje školopovinné dieťa žijúce vo Švajčiarsku aj na slovenskú školu sme písali v poslednom článku “Povinná školská dochádzka na Slovesnku pre deti žijúce vo Švajčiarsku“.

Asi nebude žiadnou výnimkou, že o tejto povinnosti budú riaditelia vašich kmeňových základných škôl na Slovensku počuť prvýkrát, takže od nich sa vám pomoci pri postupe nedostane. Aby ste boli pripravení a možno pomohli aj tápajúcemu riaditeľovi, ponúkame manuál.

Postup, povinné doklady a iné náležitosti

1. Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky mimo územia SR na prvý školský rok (zákonný zástupca). V žiadosti uvádza:

  • meno a priezvisko žiaka
  • bydlisko žiaka
  • rodné číslo žiaka
  • adresu bydliska v zahraničí
  • názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa;ak nie, do 30 dní oznámi riaditeľovi ZŠ názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti
  • v žiadosti požiada zákonný zástupca o vydanie učebníc a pracovných zošitov

 

Prečítajte si aj: Povinná školská dochádzka na Slovensku pre deti žijúce vo Švajčiarsku

 

2. Na základe tejto žiadosti vydáva ZŠ Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR na 1 školský rok;

3. Škola v zahraničí/Zákonný zástupca zašle ZŠ v SR Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí. Toto potvrdenie obsahuje predmety, ktoré sa žiak na danej škole učí;

4. Zákonný zástupca doručí do ZŠ v SR vysvedčenie za 1. a 2. polrok. Toto vysvedčenie musí byť úradne preložené do SJ.

Komisionálne skúšky – metodický pokyn 4. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, Čl. 7.

Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR, vykonáva komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla SJL, vlastiveda, GEG/ZEM pre 8. ročník, DEJ – učivo venované národným dejinám a pod.).

1. Zákonný zástupca dohodne termín komisionálnej skúšky do 15. mája do kmeňovej ZŠ a doručí Žiadosť o komisionálne preskúšanie za 1. a 2. polrok, v ktorej uvedie termín komisionálnej skúšky;

2. ZŠ vydá Rozhodnutie pre komisionálnu skúšku pre každý predmet;

3. ZŠ zasiela rodičovi Oznámenie o konaní komisionálnej skúšky (termín je prerokovaný so zákonným zástupcom);

4. ZŠ písomne vymenuje komisie pre jednotlivé predmety, z ktorých bude žiak preskúšaný;

5. Predsedovia jednotlivých komisií vyhotovia písomne Protokoly o komisionálnom preskúšaní za každý polrok osobitne;

6. Vydanie vysvedčenia. V doložke sa uvádza: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený zpredmetov, zktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom vškolskom roku… školou… za …. ročník.“ (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.4/15);

7. Výsledok komisionálnej skúšky sa zaznamená do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.6/6).

 

Zdroj: Základná škola M.R.Štefánika Lučnec

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.