bunny-sample

bunny-sample

Študentský projekt

PISA štúdia za rok 2022: Slovensko vs. Švajčiarsko


Programme for International Student Assessment (PISA) je kľúčová medzinárodná štúdia realizovaná OECD. V roku 2022 poskytla hodnotné údaje o výkonoch 15-ročných žiakov z rôznych krajín.

Výsledky z tejto štúdie odhalili značné rozdiely medzi Slovenskom a Švajčiarskom v oblastiach matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. 

Slovenské výsledky pod drobnohľadom

Slovenskí žiaci v PISA 2022 preukázali znepokojujúci pokles výkonu v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Podľa informácií Ministerstva školstva SR a NIVaM dosiahla SR v matematickej gramotnosti 464 bodov, čo je o 8 bodov pod priemerom OECD (472 bodov). V čitateľskej gramotnosti slovenskí žiaci získali 447 bodov, čo je výrazne pod priemerným výkonom OECD (476 bodov). V prírodovednej gramotnosti dosiahli slovenskí žiaci 462 bodov, pričom priemer OECD bol 485 bodov.

Znepokojivé bolo zistenie, že v matematike a čítaní sa percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine zvýšil, a to v matematike o 8,2 percentuálne body a v čítaní o 4 percentuálne body. V prírodovedných vedách sa tento podiel zvýšil o 1,4 percentuálneho bodu. V top skupine dosahovali slovenskí žiaci v matematike 7,3 %, v čítaní 3,4 % a v prírodovede 4,3 %. 

Jedným z najvýznamnejších zistení PISA 2022 pre Slovensko je percentuálny podiel 15-ročných žiakov zaradených do rizikovej skupiny. Podľa štúdie sa v roku 2022 zaradilo do tejto skupiny 30,6 % slovenských žiakov. Táto hodnota je porovnateľná s rokom 2018, kedy bol podiel žiakov v rizikovej skupine 29,2 %, čo naznačuje, že situácia sa v priebehu posledných rokov nielen nezlepšila, ale o málo zhoršila.

Celkové výsledky slovenských žiakov si môžete prečítať na www.minedu.sk

Prečítajte si aj: Štúdia Raiffeisen vo Švajčiarsku varuje pred nedostatkom bytov

Výsledky Švajčiarska: Nadpriemerný výkon

Na druhej strane, výsledky Švajčiarska v PISA 2022 boli výnimočné. Švajčiarski žiaci dosiahli v matematike 508 bodov, čo je o 36 bodov nad priemerom OECD a zaradilo ich na 8. miesto medzi všetkými hodnotenými krajinami. V čitateľskej gramotnosti dosiahli 483 bodov, čo je nad priemerom OECD o 7 bodov, a v prírodovednej gramotnosti zaznamenali 503 body, čo je o 18 bodov nad priemerom OECD.

Aj keď 19 % švajčiarskych žiakov nesplnilo minimálne požiadavky v matematike, podiel výnimočne nadaných žiakov v tejto oblasti dosiahol 16 %. V oblasti čítania 25 % žiakov nepreukázalo základné zručnosti, avšak 9 % bolo výnimočne nadaných. V prírodovedných vedách bolo týchto výnimočne nadaných 16 %.

Celkové výsledky švajčiarskych žiakov si môžete prečítať na www.admin.ch

Porovnanie a dôsledky

Tieto rozdiely sú značné a poukazujú na rozdielne vzdelávacie stratégie a investície do vzdelávania v oboch krajinách. Zatiaľ čo Slovensko zaznamenalo pokles v rôznych oblastiach, Švajčiarsko udržiava stabilný a vysoký výkon. 

Asi naväčšie obavy vyvoláva hodnotenie rizikovej skupiny, kde Slovensko zaznemenalo veľmi znepokojúci výsledok (30,6 %). Podiel žiakov v rizikovej skupine môže mať dlhodobé negatívne dôsledky nielen pre samotných žiakov, ale aj pre celú spoločnosť. Žiaci, ktorí sa neosvedčia v základných akademických zručnostiach, môžu čeliť ťažkostiam v ďalšom vzdelávaní a v budúcej kariére, čo môže viesť k nižšej hospodárskej produktivite a väčšej sociálnej nerovnosti.

Záver

Výsledky PISA 2022 sú dôležitým ukazovateľom súčasného stavu vzdelávania. Zatiaľ čo Švajčiarsko preukázalo vynikajúce výsledky, Slovensko čelí výzvam v zlepšení svojho vzdelávacieho systému. Tieto rozdiely poskytujú cenné lekcie pre obidve krajiny a poukazujú na potrebu cielenejších investícií a reforiem v oblasti vzdelávania.

Autor: Andrej Holdys

Zdroj: MŠVVŠ SR, ADMIN.CH

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

      1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
      2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps

    Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.