bunny-sample

bunny-sample

Retro školská tabuľa a lavica

Povinná školská dochádzka na Slovesnku pre deti žijúce vo Švajčiarsku


Retro školská tabuľa a lavica

Ako rodičia školopovinného dieťaťa žijúceho vo Švajčiarsku, ste si určite splnili svoju povinnosť a vaše dieťa navštevuje niektorú zo švajčiarskych škôl. Ak ste však rodina so slovesnkým občianstvom a dieťa má trvalý pobyt stále na Slovensku, máte ešte povinnosti týkajúce sa povinnej školskej dochádzky aj na Slovensku.

V prípade, že sa týmto povinnostiam vyhýbate, dopúšťate sa ako zákonný zástupca dieťaťa priestupku zanedbávania povinnej školskej dochádzky a podľa ustanovenia §37 odsek (2) zákona číslo 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vám zo strany obce hrozí pokuta až do výšky 331,50€.

V zmysle ustanovenia § 20 zákona číslo 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt alebo zákonný zástupca môže vybrať pre svoje dieťa aj inú základnú školu.

Na základe povolenia riaditeľa školy, v ktorej bolo dieťa zapísané na plnenie povinnej školskej dochádzky na Slovensku, môže žiak absolvovať osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky, napr. v škole mimo územia SR. Podrobnosti o vzdelávaní žiaka mimo územia SR stanovuje § 25 citovaného školského zákona. Ako uvádza Mgr. Ingrid Kováčová (MŠ SR – sekcia regionálneho školstva ), “v prípade plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR žiak vykonáva skúšky v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka a deviateho ročníka základnej školy.

Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má skúšku vykonať.”

 

Prečítajte si aj: Krok za krokom pre povinnú školskú dochádzku na Slovensku

 

Z uvedeného vyplýva, že zákonný zástupca je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky na Slovensku, pokiaľ tu má trvalý pobyt. Obec v súlade s ustanovením § 6 odsek (19) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vedie evidenciu detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia. Plnenie povinnej školskej dochádzky sa viaže na to, v akom štáte majú žiaci trvalý pobyt, vzťahujú sa tak na nich a zákonných zástupcov práva i povinnosti s tým súvisiace.

Keďže povinná školská dochádzka je pri optimálnom tempe žiaka desaťročná, rodič má povinnosť zapísať svoje dieťa po ukončení 9. ročníka aj na strednú školu, kde žiak absolvuje minimálne jeden školský rok. Zákon ale neukladá povinnosť vzdelávania, čiže prípravy na preskúšanie nikomu, a preto je tento proces v kompetencii rodiča.

Je to určite náročné nielen pre žiaka, ktorý musí prekonávať jazykové a iné výzvy aj vo švajčiarskom vzdelávacom systéme, ale aj pre rodiča bez pedagogického vzdelania. O to svetlejšou správou je založenie Slovenskej školy v Zürichu, kde sa takouto prípravou možno v budúcnosti budú zaoberať.

 

Zdroj: Článok vznikol na základe komunikácie s Mgr. Ingrid Kováčovou (MŠ SR sekcia regionálneho školstva)

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.