bunny-sample

bunny-sample

Vzor občianskeho preukazu

Povinnosť odovzdať slovenský občiansky preukaz


Vzor občianskeho preukazu

Občiansky preukaz sa na Slovensku vydáva na základe dovŕšenia 15 roku života, štátneho občianstva a trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch neustanovuje inak.

Na to, aby ste si občiansky preukaz mohli ponechať treba zachovať všetky podmienky, na základe ktorých bol občiansky preukaz vydaný. V prípade, že nemáte prístroj na cestovanie v čase, tak prvá podmienka vám zaniknúť nemôže. Pri ďalších dvoch je to už samozrejme možné.

Ak ste teda stratili slovenské štátne občianstvo, zrušili trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo máte trvalý pobyt vo Švajčiarsku, v zmysle § 11 ods. 1 písm. h) zákona č. 244/2006 Z. z. o občianskych preukazoch ste povinný odovzdať neodkladne občiansky preukaz slovenskému okresnému riaditeľstvu Policajného zboru alebo zastupiteľskému úradu, v našom prípade Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Berne.

 

Prečítajte si aj: Administratíva po narodení dieťaťa vo Švajčiarsku

 

Občiansky preukaz občana, ktorý ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky je neplatný, nakoľko obsahuje údaje, ktoré nezodpovedajú skutočnosti. Priestupku, podľa § 14 ods. 2 zákona č. 244/2006 Z. z. o občianskych preukazoch, sa dopustí ten, kto neodkladne neodovzdá občiansky preukaz, hoci je povinný tak urobiť, pričom za tento priestupok občanovi možno uložiť pokutu vo výške 33 €.

Ďalej v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu a registri obyvateľov Slovenskej republiky je trvalý pobyt pobytom občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky, pričom občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. V zmysle zákona o hlásení pobytu občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo v zahraničí žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte.

 

Zdroj: www.minv.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

  1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
  2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.