VW Golf

Rozdiely vo výške poistného pre povinné poistenie vozidla


Povinné poistenie motorového vozidla (Autoversicherung) je vo Švajčiarsku ustanovené zákonom. Zabezpečuje poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú vedením motorového vozidla môžete spôsobiť tretím osobám.