bunny-sample

bunny-sample

Výpoveď pre zamestnanca

Výpoveď vo Švajčiarsku


Výpoveď pre zamestnanca

Všade vo svete je odchod zo zamestnania najmä nepríjemná záležitosť a nie je tomu inak ani vo Švajčiarsku. V tom horšom prípade ste výpoveď dostali od zamestnávateľa, a tak stojíte pred “kolotočom” pracovných pohovorov a ten lepší prípad je, keď ste výpoveď podali sami.

Je napríklad možné, že ste si našli lepšiu prácu, takže to je to pozitívum, ale vás čaká pravdepodobne výpovedná lehota, počas ktorej vám aktuálny zamestnávateľ môže ešte život “osladiť”.

Vo všeobecnosti platí, že výpoveď môžete podať písomnou alebo ústnou formou. Je logické, že písomná forma do veľkej miery predchádza riziku nedorozumenia a následných sporov, takže určite odporúčame formu písomnú. Ak podávate alebo dostávate výpoveď, z pohľadu výpovednej lehoty je dôležité ako dlho ste u zamestnávateľa pracovali a dátum podania výpovede. 

Pokiaľ vo vašej firme nebola podpísaná kolektívna zmluva, tak výpovedná lehota vo Švajčiarsku je nasledovná:

 • počas skúšobnej doby v konkrétnej firme: 7 dní 
 • v prvom roku práce v konkrétnej firme: 1 mesiac 
 • počas 2 až do 9 rokov práce v konkrétnej firme: 2 mesiace
 • od 10 rokov práce v konkrétnej firme: 3 mesiace

Výpoveď začína plynúť v prvý deň nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom ste doručili alebo vám bola doručená výpoveď od zamestnávateľa (neplatí počas skúšobnej doby). Doručenie neznamená len poštové, ale aj osobné. Výpovedná lehota môže byť zvýšená dohodou so zamestnancom a znížená iba v prípade kolektívnej zmluvy, a to len pre prvý rok práce zamestnanca.

 

Prečítajte si aj: Nárok na dovolenku pri čiastočnom úväzku vo Švajčiarsku

 

Dostávate výpoveď

Vo Švajčiarsku je začiatok a ukončenie pracovného pomeru považované za slobodné rozhodnutie zamestnávateľa a zamestnanca, takže ukončiť ho zo strany zamestnávateľa je veľmi jednoduché. Samozrejme sú stanovené pravidlá, keď je v tomto smere zamestnávateľ obmedzovaný:

 • tehotenstvo
 • materská dovolenka
 • úraz
 • choroba atď.

Taktisto platí, že dôvody na prepustenie sa nesmú zakladať na nekalom prístupe:

 • šéf sa bojí o postavenie vo firme, pretože ho ohrozujú vaše lepšie schopnosti
 • stali ste sa členom odborovej organizácie
 • diskriminácia
 • pomsta na pracovisku atď.

Keď máte výhrady proti výpovedi, máte právo vzniesť písomné námietky a nejneskôr do 180 dní od výpovede sa musíte obrátiť na súd. Ak súd rozhodne vo váš prospech, tak máte nárok na vyplatenie plnej 6 mesačnej mzdy. 

Ak máte zdravotné problémy a ste dlhodobo práceneschopný, je to jeden z oprávnených dôvodov na výpoveď od zamestnávateľa. Po skúšobnej dobe je pre prácenechsopných zabezpečená tzv. ochranná doba, počas ktorej nemôžu dostať výpoveď.

Do jedného roku odpracovaného pri zamestnávateľovi je to 30 dní, od dvoch do piatich rokov je to 90 dní a od 6 rokov je to až 180 dní. Pri uplatnení tejto doby sa však prihliada, či je zamestnanec práceneschopný bez vlasného zavinenia, čiže ak to preženiete napríklad s alkoholom a ráno (možno až o dva dni) sa prebudíte so sádrou na nohe, tak na ochrannú dobu zabudnite.

V každom prípade však nezabudnite na vaše pracovný posudok (Arbeitszeugnis). Ten je tým najlepším predpokladom na získanie novej práce. Je však možné, že sa vám nepodarí pohotovo novú prácu nájsť a budete musieť poberať podporu v nezamestnanosti z úradu práce (RAV).

 

Prečítajte si aj: Podpora v nezamestnanosti vo Švajčiarsku

 

Podávate výpoveď

Pri podaní výpovede sa skúste so zamestnávateľom vecne porozprávať. Aj keď máte korektné vzťahy, odporúčame podať výpoveď prísomne. Je dobré uviesť aj dôvody, ale ako zamestnanec máte právo podať výpoveď bez uvedenia dôvodov. Ak podávate výpoveď osobne, tak si prineste zo sebou 2 výtlačky, z ktorého vám po podpise jeden ostane.

Priamo do výpovede požiadajte o vaše pracovný posudok. Ten vám zamestnávateľ musí napísať pri výpovedi, alebo na požiadanie, ale žiadnu lehotu na to nemá stanovenú, takže treba sa len priebežne informovať / jemne otravovať.

Zdroj: Pixabay

Môže sa vám stať, že nebudete súhlasiť s obsahom pracovného posudku. V takom prípade odporúčame, aby ste vzniesli písomnú námietku. Ak vám ani to nepomôže, tak sa môžete so žalobou obrátiť na pracovný súd (Arbeitsgericht), ktorý bude o námietke rozhodovať. Súdny postup môžete uviesť aj v samotnej námietke, aby si zamestnávateľ uvedomil, že ste odhodlaný na vymáhanie svojich práv.

Pred podaním výpovede si dobre prečítajte zmluvu a vnútorné predpisy firmy, aby vás niečo nezaskočilo. Je napríklad možné, že ste čerpali prostriedky z fondu firmy pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov. V takom prípade má zamestnávateľ zvyčajne v podmienkach pre čerpanie týchto prostriedkov uvedené, že po ich čerpaní, sa zaväzujete vo firme zostať určitý čas. Ak táto podmienka je porušená z vašej strany, tak má nárok na náhradu.

Niektorí zamestnávatelia motivujú svojich zamestnancov bonusom. Je to suma vyplácaná raz za polrok, z ktorej vám v prípade vašich závažných nedostatkov na pracovisku alebo aj v prípade práceneschopnosti bude strhnutá určitá časť (Bonus Abzug). Ak ste však vo výpovednej lehote, tak žiadny bonus nečakajte.

Bonus však nie je výkonová odmena (Leistungslohn), ktorá je v niektorých firmách použivaná tiež ako motivačná zložka vášho platu, takže výpoveď nesmie byť dôvodom na jej nevyplatenie. Takisto neprídete o váš 13. plat (jeho alikvotnú časť), ak vám ho zamestnávateľ strhával z vášho platu.

V neposlednom rade si zrátajte čerpanie dovolenky, pretože k poslednému dňu v práci sa môže stať, že ste v mínuse, a to vám tiež pri poslednej výplate ztrhnú.

Vzor výpovede

 

Zdroj: www.seco.admin.ch

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.