Daň z prenájmu na Slovensku

Určite sa nájde veľa tých, ktorí si po odchode do Švajčiarska ponechali na Slovensku nehnutelnosť a veľa týchto nehnuteľností je zároveň v prenájme. Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený v medziach zákona nakladať s nehnuteľnosťou, ktorá zahŕňa okrem iného aj možnosť jej prenájmu tretím osobám. V tomto význame ide o súkromné právo fyzickej alebo právnickej osoby (vlastníka) prenajať predmet svojho vlastníctva v súkromnoprávnom vzťahu tretím osobám bez toho, aby na to potrebovala osobitný súhlas alebo povolenie autorizovaného orgánu verejnej správy.