Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania SLOVAK.CH. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo vašom prehliadači.

Články

SLOVAK.CH | Slováci žijúci vo Švajčiarsku

reklama

Daň z prenájmu na Slovensku

Vyplnenie daňového priznania

Zdroj: Pixabay

Určite sa nájde veľa tých, ktorí si po odchode do Švajčiarska ponechali na Slovensku nehnutelnosť a veľa týchto nehnuteľností je zároveň v prenájme. Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený v medziach zákona nakladať s nehnuteľnosťou, ktorá zahŕňa okrem iného aj možnosť jej prenájmu tretím osobám.

V tomto význame ide o súkromné právo fyzickej alebo právnickej osoby (vlastníka) prenajať predmet svojho vlastníctva v súkromnoprávnom vzťahu tretím osobám bez toho, aby na to potrebovala osobitný súhlas alebo povolenie autorizovaného orgánu verejnej správy.

V medziach tohto oprávnenia ide o právo vlastníka naložiť s nehnuteľnosťou podľa svojho uváženia, vrátane práva na prenajatie nehnuteľnosti v právnom rámci:

 • všeobecných ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka určených na účely dočasného nájmu,
 • osobitných ustanovení § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka určených na účely na účely trvalého nájmu bytov,
 • osobitných ustanovení § 717 a § 718 Občianskeho zákonníka určených na účely trvalého nájmu obytných miestností,
 • osobitného zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Takisto ale platí, že podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjmami z prenájmu sú príjmy z prenájmu nehnuteľností, ak nejde o príjmy uvedené v § 6 odseku 1 a v § 5 tohto zákona. Ak teda patríte do tejto skupiny vlastníkov prenajímajúcich nehnuteľnosť, váš príjem z prenájmu je príjmom podliehajúcim dani, ktorý je potrebné priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov FO. Všetko by malo začať vašou registráciou na príslušnom DÚ, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ste na území SR prenajal nehnuteľnosť.

Ako uvádza portál finančnej správy, "daňovník je povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (t.j. aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2013 presiahne sumu 1867,97 €. Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.

Daňovník s príjmami z prenájmu, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky (napriek tomu, že sa rozhodne účtovať v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve alebo vedie evidenciu), nie je účtovnou jednotkou. Z uvedeného dôvodu nemá povinnosť prikladať k daňovému priznaniu k dani z príjmov FO účtovné výkazy."

V daňovom priznaní si môžete, za zdaňovacie obdobie 2013, uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu na základe vedeného účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného) alebo na základe evidencie (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov).

 

Prečítajte si aj: Dojčenie popri práci vo Švajčiarsku

 

Tieto výdavky si však daňovník nemôže uplatniť v plnej výške, ale musí ich znížiť rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy z prenájmu o sumu oslobodených príjmov v sume 500 €. Čiže ak ste za rok 2013 dosiahli z prenájmu príjem 5000 € a vaše výdavky boli 2500 €, tak výpočet urobíte nasledovne:

5000 € príjem z prenájmu - 500 € nezdaniteľná časť = 4500 €

[(4500 / 5000) * 2500] = 2250 € sú vaše odpočítateľné výdavky

Vedenie účtovníctva (jednoduché alebo podvojné) pri prenájme nehnuteľnosti (nezaraďujete nehnuteľnosť do obchodného majetku):

Pozitívum

 • nemusíte k daňovému priznaniu FO dokladať účtovné výkazy

Negatívum 

 • môžete si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti (energie vrátane výdavkov na ostatné služby, ale do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôžete zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, hypotéku a daň z nehnuteľnosti

Vedenie evidenciou (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov) pri prenájme nehnuteľnosti (zaraďujete nehnuteľnosť do obchodného majetku):

Pozitívum

môžete si uplatniť v preukázateľných výdavkoch výdavky vynaložené v súvislosti s touto nehnuteľnosťou ako napr.:

 • výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
 • výdavky na technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom),
 • výdavky na jej opravy a udržiavanie,
 • iné súvisiace výdavky spojené s používaním nehnuteľnosti (najmä výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako výdavky na energie),
 • ďalej výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti,
 • daň z nehnuteľností,
 • výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • úroky z úverov a pôžičiek na zakúpenie prenajímanej nehnuteľnosti.

Negatívum

 • musíte k daňovému priznaniu FO dokladať účtovné výkazy,
 • pri predaji nehnuteľnosti je príjem oslobodený v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov až po uplynutí piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku.

Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľností (t.j. len tzv. pasívne príjmy), nemôže si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je možné uplatniť a odpočítať len od tzv. aktívnych príjmov, t.j. príjmov zo závislej činnosti alebo príjmov z podnikania alebo príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 

Zdroj: www.financnasprava.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.

reklama

O nás

SLOVAK.CH je informačná webová stránka a sociálna sieť pre Slovákov žijúcich vo Švajčiarsku. Slovenčina však nie je podmienkou, ale iba platformou na založenie tejto komunity.

Facebook

Top

Páči sa vám čo vidíte?

Kliknite na preferovanú sociálnu sieť pre sledovanie nášho obsahu...