Nevyplatená mzda od bývalého zamestnávateľa

#32766
Henrik P. Uherkovich
Účastník (Participant)

Dobrý deň,

pokiaľ disponujete podpísaným originálom pracovnej zmluvy, výplatnými páskami, z ktorých vyplíva určitá dlžná suma, je možné podanie priamo na Betreibungsamt (s poplatkom príslušným Kantonu, obvykle odvodeným od dĺžnej sumy (nad 10’000, ca CHF 90 -120), kde by to pokračovalo vymáhaním pohľadávky, na ktorú môže zamestnávateľ/dlžník podať Rechtsvorschlag (čo by v praxi znamenalo, že dĺžník nie je s dlhom uzrozumený a prebehlo by skrátené konanie/”Rechtsôffnung”).

Pokiaľ nie je určená dlžná čiastka, je možnosť podať žiadosť o Schlichtungsverfahren / ”zmierovacie konanie”,
pri ktorom, ak ide o pracovnoprávny spor a sumu nižšiu ako CHF 30’000, poplatky sa neúčtujú. Pri sume vyššej ako 30’000 platí preddavok súdnych trov žiadateľ.

Príslušný úrad je v takomto prípade Schlichtunsbehörde v mieste bydliska zamestnávateľa alebo v meste výkonu práce (pre podanie na Betreibungsatm by išlo o padanie na úrade príslušnom pre sídlo firmy. Pri ”SAJAclean” teda Betriebungsamt Burgdorf, Kanton Bern).
Nárok na úrok z omeškania nevyplatenej mzdy vo výške 5-tich % je stanovený zákonom, nie je však pripočítaný automaticky, treba o neho požiadať v oboch prípadoch súčastne s podaním.