bunny-sample

bunny-sample

Vyplnenie daňového priznania

Daň z prenájmu na Slovensku


Vyplnenie daňového priznania

Určite sa nájde veľa tých, ktorí si po odchode do Švajčiarska ponechali na Slovensku nehnutelnosť a veľa týchto nehnuteľností je zároveň v prenájme. Vlastník nehnuteľnosti je oprávnený v medziach zákona nakladať s nehnuteľnosťou, ktorá zahŕňa okrem iného aj možnosť jej prenájmu tretím osobám.

V tomto význame ide o súkromné právo fyzickej alebo právnickej osoby (vlastníka) prenajať predmet svojho vlastníctva v súkromnoprávnom vzťahu tretím osobám bez toho, aby na to potrebovala osobitný súhlas alebo povolenie autorizovaného orgánu verejnej správy.

V medziach tohto oprávnenia ide o právo vlastníka naložiť s nehnuteľnosťou podľa svojho uváženia, vrátane práva na prenajatie nehnuteľnosti v právnom rámci:

 • všeobecných ustanovení § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka určených na účely dočasného nájmu,
 • osobitných ustanovení § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka určených na účely na účely trvalého nájmu bytov,
 • osobitných ustanovení § 717 a § 718 Občianskeho zákonníka určených na účely trvalého nájmu obytných miestností,
 • osobitného zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Takisto ale platí, že podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov príjmami z prenájmu sú príjmy z prenájmu nehnuteľností, ak nejde o príjmy uvedené v § 6 odseku 1 a v § 5 tohto zákona. Ak teda patríte do tejto skupiny vlastníkov prenajímajúcich nehnuteľnosť, váš príjem z prenájmu je príjmom podliehajúcim dani, ktorý je potrebné priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov FO. Všetko by malo začať vašou registráciou na príslušnom DÚ, a to v lehote do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom ste na území SR prenajal nehnuteľnosť.

Ako uvádza portál finančnej správy, “daňovník je povinný podať daňové priznanie v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (t.j. aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2013 presiahne sumu 1867,97 €. Príjem z prenájmu nehnuteľností je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, a preto daňovník zahrnie do základu dane len príjem z prenájmu nehnuteľností presahujúci sumu 500 eur.

Daňovník s príjmami z prenájmu, ktorý uplatňuje preukázateľné daňové výdavky (napriek tomu, že sa rozhodne účtovať v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve alebo vedie evidenciu), nie je účtovnou jednotkou. Z uvedeného dôvodu nemá povinnosť prikladať k daňovému priznaniu k dani z príjmov FO účtovné výkazy.”

V daňovom priznaní si môžete, za zdaňovacie obdobie 2013, uplatniť len preukázateľné výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z prenájmu na základe vedeného účtovníctva (jednoduchého alebo podvojného) alebo na základe evidencie (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov).

 

Prečítajte si aj: Dojčenie popri práci vo Švajčiarsku

 

Tieto výdavky si však daňovník nemôže uplatniť v plnej výške, ale musí ich znížiť rovnakým pomerom, ako boli znížené celkové príjmy z prenájmu o sumu oslobodených príjmov v sume 500 €. Čiže ak ste za rok 2013 dosiahli z prenájmu príjem 5000 € a vaše výdavky boli 2500 €, tak výpočet urobíte nasledovne:

5000 € príjem z prenájmu – 500 € nezdaniteľná časť = 4500 €

[(4500 / 5000) * 2500] = 2250 € sú vaše odpočítateľné výdavky

Vedenie účtovníctva (jednoduché alebo podvojné) pri prenájme nehnuteľnosti (nezaraďujete nehnuteľnosť do obchodného majetku):

Pozitívum

 • nemusíte k daňovému priznaniu FO dokladať účtovné výkazy

Negatívum 

 • môžete si ako daňový výdavok uplatniť len výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti (energie vrátane výdavkov na ostatné služby, ale do daňových výdavkov si v takomto prípade nemôžete zahrnúť napr. ani výdavky na poistenie nehnuteľnosti, hypotéku a daň z nehnuteľnosti

Vedenie evidenciou (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov) pri prenájme nehnuteľnosti (zaraďujete nehnuteľnosť do obchodného majetku):

Pozitívum

môžete si uplatniť v preukázateľných výdavkoch výdavky vynaložené v súvislosti s touto nehnuteľnosťou ako napr.:

 • výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov),
 • výdavky na technické zhodnotenie (ustanoveným spôsobom),
 • výdavky na jej opravy a udržiavanie,
 • iné súvisiace výdavky spojené s používaním nehnuteľnosti (najmä výdavky na riadnu prevádzku nehnuteľnosti ako výdavky na energie),
 • ďalej výdavky na poistenie prenajímanej nehnuteľnosti,
 • daň z nehnuteľností,
 • výdavky týkajúce sa úhrad vlastníka bytu a nebytových priestorov v dome do fondu prevádzky, údržby a opráv,
 • úroky z úverov a pôžičiek na zakúpenie prenajímanej nehnuteľnosti.

Negatívum

 • musíte k daňovému priznaniu FO dokladať účtovné výkazy,
 • pri predaji nehnuteľnosti je príjem oslobodený v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov až po uplynutí piatich rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku.

Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľností (t.j. len tzv. pasívne príjmy), nemôže si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku.

Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je možné uplatniť a odpočítať len od tzv. aktívnych príjmov, t.j. príjmov zo závislej činnosti alebo príjmov z podnikania alebo príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 

Zdroj: www.financnasprava.sk

 

Ak sa vám článok páčil, potešilo by nás vaše hodnotenie:

 1. hodnotenie webstránky na našom profile Facebook (max. 5 hviezdičiek a text)
 2. hodnotenie webstránky na našom profile Google Maps (max. 5 hviezdičiek a text)

Za váš čas vám vopred ďakujeme. Vaše hodnotenie nás motivuje v písaní ďalších zaujímavých a užitočných článkov.


INFO: Každý článok je písaný na základe dostupných informácií v aktuálnom čase a niekedy nereflektuje jedinečnosti prípadov a kantónov. Ak nájdete v článku informáciu, o ktorej si myslíte, že sa nezakladá na pravde, môžete požiadať administrátora o jej preverenie. Takáto požiadavka by mala byť podložená odkazom na oficiálne zdroje, ktoré sa týkajú predmetnej témy.